fbpx
085-0470328 info@buro366.nl

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden (verder “de Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
– Buro366: mw. J.W. van Damme, mede handelend onder de naam Buro366, wonende en
zaakdoende op het adres Tweeschaar 24 te (4854 LW) Bavel, zoals geregistreerd bij Kamer
van Koophandel onder het nummer 73521434.
– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Buro366 opdracht heeft
gegeven tot het verlenen van diensten c.q. het verrichten van werkzaamheden (hierna
gezamenlijk aangeduid als “verlenen van diensten”) alsmede de natuurlijke persoon of
rechtspersoon aan wie Buro366 een aanbod tot het verlenen van diensten heeft gedaan.
– (Overeenkomst van) Opdracht: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tot het
verlenen van diensten, waarbij elke deelopdracht als een afzonderlijke opdracht wordt
beschouwd.
– Schriftelijk: op schrift, daaronder kan ook worden begrepen per e-mail of enige andere digitale
wijze.

 

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn integraal onderdeel van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
ter zake van door Buro366 te verrichten diensten.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Buro366, voor de uitvoering waarvan door Buro366 derden dienen te worden betrokken.
2.3 Verstrekking van een (vervolg)opdracht aan Buro366 houdt aanvaarding van deze voorwaarden
in.
2.4 Afwijkingen van en uitzonderingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden van
opdrachtgever, zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door Buro366 zijn geaccepteerd.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment door de
rechter of (rechtsgeldig) buiten rechte geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden
verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen alsdan in overleg
treden om de betreffende bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen benaderen.

 

Artikel 3 Offertes
3.1 Alle door Buro366 aan opdrachtgever uitgebrachte offertes hebben een vrijblijvend karakter.
3.2 De in 3.1 genoemde offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij op de offerte
uitdrukkelijk anders vermeldt.
3.3 Indien door additionele wensen van opdrachtgever de werkzaamheden van Buro366 aantoonbaar
worden verzwaard c.q. uitgebreid, is er sprake van expliciet meerwerk. Expliciet meerwerk valt niet
onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen.
3.4 Onder meerwerk wordt tevens verstaan het feitelijk afwijken van de gemaakte afspraken in die zin
dat er feitelijk meer werkzaamheden worden verricht dan afgesproken. Buro366 kan niet aan haar
aanbod gehouden worden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, of
een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 Opdrachtbevestiging
4.1 Een opdrachtbevestiging wordt geacht juist en volledig te zijn, tenzij de wederpartij daartegen
onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd. Een ondertekende offerte heeft de status van
opdrachtbevestiging.
4.2 Aanvullende afspraken of wijzigingen binden alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
4.3 De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat de
overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 5 Prijs, betaling en “Abonnement”
5.1 De tarieven zijn exclusief omzetbelasting en ter uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten
zoals telecomvergoeding, computervergoeding, kilometervergoeding, kantoorartikelen, portokosten
etc.
5.2 Indien door welke oorzaak ook slechts een gedeelte van de opdracht door Buro366 uitgevoerd kan
worden, ontheft dit opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling na het verstrijken van de
overeengekomen betalingstermijn, van het wegens uitvoering in rekening gebrachte.
5.3 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na verzenddatum van
desbetreffende factuur, maar in ieder geval vóór de aanvang van de dienstverlening door Buro366 of
door een door haar ingeschakelde derde. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden
ingediend en wel binnen acht dagen na factuurdatum. Indien en voor zover de reclame door Buro366
gegrond wordt bevonden, schort dit de betalingsverplichting op.
5.4 In het geval dat de opdrachtgever vooraf een aantal uren dienstverlening inkoopt (“Abonnement”),
dan geldt het volgende. Het aantal ingekochte uren per periode kan uitsluitend gedurende die periode
worden ingezet. Eventueel niet ingezette/afgenomen uren vervallen na het verstrijken van de
betreffende periode. Indien de opdrachtgever meer uren dienstverlening wil afnemen dan waar het
Abonnement in voorziet, dan zullen de extra afgenomen uren worden gedeclareerd tegen het uurtarief
dat geldt voor het Abonnement.
5.5 De door Buro366 gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks worden gewijzigd. Een wijziging zal
ingaan op 1 januari van het betreffende jaar. Buro366 zal de opdrachtgever zo veel mogelijk uiterlijk
twee maanden daarvóór informeren over de tariefwijziging.

 

Artikel 6 Voorschotten
6.1 Opdrachtgever is verplicht desgevraagd voldoende zekerheid te stellen voor nakoming van zijn
bestaande verplichtingen jegens Buro366. Is een gestelde zekerheid onvoldoende geworden, dan is
opdrachtgever verplicht desgevraagd die zekerheid aan te vullen of te vervangen. Een verzoek als
hiervoor bedoeld dient schriftelijk te geschieden en de reden van het verzoek te vermelden. De
omvang van de gevraagde zekerheid dient in redelijke verhouding te staan tot het beloop van de
desbetreffende verplichtingen van opdrachtgever.

 

Artikel 7 Onkosten en vergoedingen
7.1 Wij zijn bevoegd om ter zake van onze dienstverlening onkosten en vergoedingen aan
opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de hoogte van die onkosten en vergoedingen niet vooraf
volgens offerte met opdrachtgever is overeengekomen, is Buro366 gerechtigd de gebruikelijke
onkosten en vergoeding in rekening te brengen in de vorm van een vast percentage 5% over het
factuurbedrag onder vermelding van “verschotten”.

 

Artikel 8 Niet betaling op vervaldag
8.1 Bij overschrijding door opdrachtgever van de overeengekomen betalingstermijn, is het gehele dan
wel het restant van het factuurbedrag terstond en ten volle opeisbaar, zonder nadere aanmaning,
terwijl Buro366 voorts gerechtigd is de uitvoering van lopende werkzaamheden op te schorten, dan
wel zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst alle bestaande overeenkomsten te annuleren,
onverminderd het recht van Buro366 om daarnaast vergoeding van de geleden schade te vorderen.
8.2 Niet of niet tijdige betaling heeft voorts tot gevolg dat met opdrachtgever overeengekomen
garanties komen te vervallen.

 

Artikel 9 Bijkomende kosten bij niet of niet tijdige betaling
9.1 Bij niet of niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege naast het nog openstaande bedrag
een rentevergoeding over het aan Buro366 toekomende bedrag verschuldigd van 1,5% per 30 dagen
of gedeelte van 30 dagen.
9.2 Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor de inning van de vordering
die Buro366 heeft op de opdrachtgever worden gemaakt voor rekening van opdrachtgever, waarbij
onder de buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestellingen naast de verschotten en het honorarium van degene die door Buro366 met
invordering is belast. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens het door de rechters
gehanteerde tarief, vermeerderd met de omzetbelasting.
9.3 Bij een eventuele procedure is opdrachtgever voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten,
alsmede nakosten verschuldigd.

 

Artikel 10 Gegevens opdrachtgever
10.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Buro366 aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de door Buro366 gewenste vorm
en op de gewenste wijze ter beschikking van Buro366 worden gesteld. De uitvoeringstermijn van de
overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de benodigde gegevens aan
Buro366 ter beschikking heeft gesteld.
10.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte
gegevens ook indien deze van derden afkomstig zijn.
10.3 Indien opdrachtgever niet heeft voldaan aan de verplichtingen zoals benoemd in lid 1 en 2 van dit
artikel, heeft Buro366 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.

 

Artikel 11 Uitvoering van de Overeenkomst
11.1 Buro366 neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer
in acht.
11.2 Buro366 neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen
garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
11.3 Buro366 heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, de
opdracht (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren. Buro366 zal hiertoe uitsluitend overgaan, na
overleg met Opdrachtgever.
11.4 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten. De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten,
voor zover de opdracht niet is verstrekt door een natuurlijk persoon anders dan in de uitoefening van
een beroep of bedrijf.
11.5 Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Buro366. Bij overschrijding van
de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Buro366 schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 12 Annulering
12.1 Indien de opdrachtgever een ondertekend voorstel annuleert is opdrachtgever aan Buro366
verschuldigd een bedrag van € 750,00 exclusief btw wegens projectmanagement.
12.2 Indien Buro366 de hoogte van onze betaling voor een deel afhankelijk hebben gesteld van een
objectief bepaalbaar resultaat, en dit resultaat niet kan worden behaald omdat opdrachtgever de
opdracht voortijdig annuleert dan wel zijn medewerking aan de uitvoering ervan weigert, is
opdrachtgever verplicht aan Buro366 te voldoen een bedrag ter hoogte van het bedrag dat
opdrachtgever aan Buro366 verschuldigd zou zijn als het resultaat wel was behaald.

 

Artikel 13 Wijziging in de Opdracht
13.1 Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal Buro366 tijdig met
opdrachtgever in overleg treden over bijstelling van de overeengekomen werkzaamheden.
13.2 Indien uit voornoemd overleg voortvloeit dat gemaakte afspraken zullen worden bijgesteld zal de
overeenkomst dienovereenkomstig worden gewijzigd of aangevuld. De nieuwe afspraken zullen
schriftelijk worden bevestigd.
13.3 Een wijziging van de opdracht kan het tijdstip waarop de opdracht zou zijn beëindigd beïnvloeden
alsmede de hoogte van de betaling.

 

Artikel 14 Controle en goedkeuring opdrachten
14.1 Opdrachtgever zal door of namens Buro366 overgelegde stukken terstond na ontvangst
controleren op juistheid en volledigheid. Bij constatering van onjuistheid of onvolledigheid is
opdrachtgever verplicht Buro366 daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Buro366 zal
ervoor zorgdragen dat de gesignaleerde onjuistheid of onvolledigheid wordt hersteld.
14.2 Indien opdrachtgever de inhoud van door Buro366 overgelegde stukken niet heeft betwist binnen
14 dagen nadat die stukken redelijkerwijze geacht kunnen worden opdrachtgever te hebben bereikt,
geldt de inhoud van die stukken als door opdrachtgever te zijn goedgekeurd. Indien in dergelijke
stukken reken- en/of taalfouten voorkomen, zijn wij bevoegd en verplicht die reken- en/of taalfouten te
herstellen, ook nadat genoemde termijn van 14 dagen is verstreken.
14.3 De aansprakelijkheid van Buro366 ten gevolge van onjuistheden of onvolledigheden in door
Buro366 overgelegde stukken is uitdrukkelijk beperkt tot herstelwerkzaamheden zoals in de twee
voorafgaande bepalingen omschreven.
14.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol
is, zal Buro366 slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 (aansprakelijkheid).

 

Artikel 15 Tekeningsbevoegdheid
15.1 Wanneer opdrachtgever Buro366 of derden schriftelijk tekeningsbevoegd heeft verklaard, vervalt
onze aansprakelijkheid voor eventuele schade voor opdrachtgever vanwege het op verzoek van
opdrachtgever ondertekenen van stukken en/of contracten.

 

Artikel 16 Inschakeling derden
16.1 Buro366 is gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden opdracht tot
levering of anderszins ter beschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven, echter uitsluitend
in het geval zulks de uitvoering van een opdracht ten goede komt, dan wel uit de aard van een
opdracht voortvloeit.

 

Artikel 17 Non concurrentie en ‘overname’ derden
17.1 Opdrachtgever of (een) aan deze gelieerde onderneming(en) is niet gerechtigd om zonder de
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Buro366 gedurende een periode van één jaar, te rekenen
vanaf afronding van werkzaamheden ter uitvoering van de laatste opdracht, de door Buro366
ingeschakelde derde die bij de uitvoering van betreffende werkzaamheden is/zijn betrokken
rechtstreeks dan wel indirect werkzaamheden te laten verrichten, hetzij tegen betaling hetzij om niet.
17.2 Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Buro366 verschuldigd een direct
opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding en € 500,00 voor elke dag dat de overtreding
voortduurt.
17.3 Het is opdrachtgever verboden door Buro366 ingeschakelde derden over te nemen en/of direct
dan wel indirect in dienst te nemen, tenzij Buro366 daarvoor schriftelijke toestemming voor geeft.
17.4. Indien Opdrachtgever een door Buro366 ingeschakelde derde wil overnemen in de zin van het
vorige artikel is dit uitsluitend mogelijk onder de volgende voorwaarden:
• Nadat de derde 1.000 uur via Buro366 bij Opdrachtgever is tewerkgesteld en Opdrachtgever de
facturen inzake deze tewerkstelling heeft voldaan of,
• Voor ieder uur minder dan voornoemde 1.000 uur wordt door Opdrachtgever een afkoopsom betaald
ter grootte van het verschil tussen het aantal tewerkgestelde uren en de voornoemde 1.000 uur,
vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid
18.1 Indien Buro366 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Buro366 beperkt tot het door haar verzekeraar uit te betalen bedrag, met inbegrip van het eigen risico
dat Buro366 in verband met die verzekering draagt.
18.2 Indien en voor zover de verzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen
aanspraak op een uitkering biedt, is de aansprakelijkheid van Buro366, mits het om een rechtsgeldige
aanspraak gaat, beperkt tot het over de laatste drie maanden in het kader van de betreffende
opdracht verschuldigde honorarium, met een maximum van € 5.000,00.
18.3 Buro366 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Buro366 is
uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
18.4 Buro366 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Buro366 aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Buro366 toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
18.5 Buro366 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
18.6 Buro366 is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten bij de
uitvoering van de opdracht betrokken derden.
18.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van Buro366 of diens leidinggevenden.
18.8 Buro366 is steeds bevoegd de schade van opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
18.9 (Rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de uitvoering van de opdracht door of
vanwege Buro366 zijn betrokken, kunnen zich eveneens rechtsgeldig op dit artikel van de Algemene
Voorwaarden beroepen.
18.10 Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van de opdracht verrichte
werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 19 Vrijwaring derden
19.1 Opdrachtgever vrijwaart Buro366 voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Buro366
toerekenbaar is.
19.2 Opdrachtgever is gehouden om Buro366 zowel in als buiten rechte bij te staan, indien
Buro366 wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te
doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met
het nemen van adequate maatregelen, dan is Buro366, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Buro366 en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 20 Overmacht
20.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,
waarop Buro366 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Buro366 niet in staat is de
verplichtingen na te komen. Werkstakingen worden daaronder begrepen.
20.2 Tijdens overmacht worden verplichtingen van Buro366 opgeschort. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van de verplichtingen door Buro366 niet mogelijk is langer duurt dan 2
maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.
20.3 Indien Buro366 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Buro366 gerechtigd het reeds
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 21 Geheimhouding en persoonsgegevens
21.1 Partijen (Opdrachtgever en Buro366) verplichten zich zowel tijdens als na de overeenkomst tot
geheimhouding tegenover derden van alle gegevens waarvan partijen weten of behoren te weten dat
deze vertrouwelijk zijn, tenzij de wet een van de partijen verplicht tot openbaarmaking van bepaalde
gegevens.
21.2 Indien Buro366 op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te
verstrekken, en Buro366 zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Buro366 niet gehouden tot schadevergoeding
of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op
welke grond dan ook.
21.3 Buro366 zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de
overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.

 

Artikel 22 Intellectuele eigendomsrechten
22.1 Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buro366 niet
toegestaan door of namens Buro366 geproduceerde adviezen, overeenkomsten of andere
voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen,
openbaren en/of exploiteren.
22.2 In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel is opdrachtgever verplicht de hierdoor door
Buro366 geleden schade te vergoeden, onverminderd alle overige rechten van Buro366. Alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden aan opdrachtgever doorbelast conform
artikel 9.2 van deze algemene voorwaarden. Ingeval Buro366 de opdrachtgever in rechte dient te
betrekken en opdrachtgever wordt veroordeeld tot vergoeding van de door Buro366 gemaakte
proceskosten, dan zal opdrachtgever alle daadwerkelijk door Buro366 gemaakte kosten verband
houdende met de betreffende procedure dienen te vergoeden.

 

Artikel 23 Opzegging
23.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien
de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever het honorarium
verschuldigd in overeenstemming met de door Buro366 opgegeven uren voor werkzaamheden die ten
behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
23.2 Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
23.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Buro366 recht op
vergoeding van additionele kosten die Buro366 al heeft gemaakt, kosten die voorvloeien uit eventuele
annulering van ingeschakelde derden en vergoeding van door Buro366 gereserveerde arbeidstijd.
23.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Buro366, dan zal Buro366 – indien alle
openstaande declaraties door opdrachtgever zijn voldaan – in overleg met opdrachtgever zorgen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan
de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever te wijten zijn.

 

Artikel 24 Opschorting en ontbinding
24.1 Buro366 is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, zonder enige verplichting aan haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, indien:
a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
b) na het sluiten van de overeenkomst Buro366 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
c) sprake is van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering
van opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over
zijn vermogen kan beschikken.
24.4 Voorts is Buro366 bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
24.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Buro366 op opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Buro366 is in dat geval op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade
en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan. Indien Buro366 de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij de aanspraken uit de wet en overeenkomst.
24.6 Buro366 behoudt steeds het recht schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, van
opdrachtgever te vorderen.

 

Artikel 25 Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Buro366 en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement Zeeland-West-Brabant.