fbpx
085-0470328 info@buro366.nl

Privacyverklaring

 

Buro366 hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom hebben wij – in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – maatregelen getroffen om de veiligheid van uw
persoonsgegevens te beschermen. Hierna zullen wij beschrijven hoe wij omgaan met uw persoonlijke
gegevens en welke maatregelen getroffen zijn om deze zo goed mogelijk te beschermen.

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie Buro366 persoonsgegevens
verwerkt. Dat kunnen zijn (potentiële) opdrachtgevers, relaties en personen die bij Buro366 solliciteren.

 

In deze privacyverklaring wordt beschreven:
• wat zijn persoonsgegevens en hoe verkrijgen wij die?;
• voor welke doeleinden en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?;
• hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?;
• delen wij uw persoonsgegevens en, zo ja, met wie?;
• hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?;
• wat uw zijn rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Verder wordt aandacht besteed aan:
• aanpassingen in de privacyverklaring;
• de mogelijkheid een klacht in te dienen;
• onze contactgegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder de noemer persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Wij verwerken, onder andere, de volgende gegevens van betrokkenen:
• voor- en achternaam, titel (basisgegevens);
• e-mailadres, postadres en telefoonnummer (contactgegevens);
• persoonsgegevens ten behoeve van een sollicitatie (denk aan een C.V.);
• overige op betrokkenen betrekking hebbende persoonsgegevens die onze cliënten en relaties ons
verschaffen of die wij verkrijgen in het kader van de activiteiten van Buro366 op basis van de
doeleinden en de grondslagen zoals hierna vermeld.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat onze opdrachtgevers en relaties die aan ons hebben
verschaft.

 

Cookies
Buro366 vergaart gegevens naar aanleiding van bezoeken aan onze website. Dit gebeurt middels
zogenaamde ‘cookies’: kleine, niet tot een persoon herleidbare stukjes computercode, die ons in staat
stellen de herkomst van een bezoeker alsmede eenmalige versus herhaalde bezoeken vast te stellen.
Het gebruik van cookies helpt ons de diensten van Buro366 te verbeteren. De betreffende informatie
zal alleen door Buro366 gebruikt worden voor het hierboven omschreven doel. Persoonlijke informatie
zal nooit aan derden beschikbaar worden gesteld.

 

Doeleinden en grondslagen
Op basis van de AVG kunnen wij de persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van een opdracht;
• het voldoen aan een juridische en/of wettelijke verplichting;
• acquisitie, marketing en/of business development activiteiten communicatie in zijn algemeenheid
mits voor u van belang;
• een plaatsingsprocedure.
De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is gelegen in;
• de uitvoering van de overeenkomst die wij met onze klanten en relaties zijn aangegaan;
• het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• uw toestemming; of
• een gerechtvaardigd belang.

 

Delen wij uw persoonsgegevens en, zo ja, met wie?
Wij mogen de door ons verwerkte persoonsgegevens in een aantal, vastomlijnde gevallen delen met
anderen. Dat mag, onder andere,:
• om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals bij een verzoek van (overheids) instanties;
• wanneer dit relevant is voor onze dienstverlening;
• bij verwerking van uw persoonsgegevens door onze leveranciers, zoals ICT leveranciers of andere
leveranciers aan wie wij diensten uitbesteden.

Wij delen deze informatie alleen op de in deze privacyverklaring genoemde grondslagen en voor de
hierin benoemde doeleinden. Daar waar derden uw persoonsgegevens verwerken, zijn deze zelf
verantwoordelijk voor de correcte verwerking daarvan. Buro366 sluit met deze leveranciers een
verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen gesteld in de AVG.

 

Bewaartermijnen
De door Buro366 verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG en
andere relevante wettelijke verplichtingen. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer blijkt dat:
• uw e-mailadres niet meer in gebruik is;
• uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken, ingetrokken wordt en deze de grondslag
vormt voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
• het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te
vervallen. Dit is sowieso het geval wanneer wij een periode van 2 jaar geen contact met u
hebben gehad.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens
Buro366 streeft er naar uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren en te beschermen tegen
verlies, datalekken of welke vorm van onrechtmatige verwerking dan ook. Daartoe zijn door ons up to
date technische en organisatorische maatregelen getroffen, die steeds bijgewerkt worden. Wij werken
voor de opslag en verdere verwerking van de persoonsgegevens samen met betrouwbare ICT-partners
met wie wij over bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens goede afspraken hebben
gemaakt.

 

Uw rechten
Indien verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming kunt u uw toestemming
altijd intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door te mailen naar info@buro366.nl.

U kunt Buro366 op elk gewenst moment verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, deze
te verbeteren en/of aan te vullen, af te schermen of te beperken. Verder kunt u ons altijd verzoeken om
de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, digitale vorm die
overdracht van persoonsgegevens mogelijk maakt. Uw verzoek om verbetering van of inzage in de door
ons over u verwerkte persoonsgegevens kunt u sturen naar info@buro366.nl of telefonisch op 085-
0470328.

 

Aanpassingen
Deze privacyverklaring kan aangepast of bijgewerkt worden.

 

Klachten?
Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze aan ons melden via het e-mailadres info@buro366.nl. U
kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse toezichthouder
die de naleving van de AVG controleert. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u een link naar het klachtenformulier.